Informacje dla dłużnika

Informacje dla dłużnika

Obowiązki dłużnika

  • Spełnienie świadczenia
  • Znoszenie egzekucji sądowej
  • Udzielanie komornikowi wyjaśnień
  • Stawianie się na wezwanie komornika
  • Informowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania

Spełnienie świadczenia
Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika.

Znoszenie egzekucji sądowej
Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym obliguje komornika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 804 kpc komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Udzielanie komornikowi wyjaśnień i stawianie się na wezwanie komornika
Dłużnik ma obowiązek współdziałania z komornikiem i nie utrudniania mu podejmowania czynności egzekucyjnych, udzielania komornikowi wyjaśnień i stawiania się na wezwania komornika.

Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu
Dłużnik ma obowiązek poinformowania komornika w terminie 7 dni o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc pod rygorem pozostawiania pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.