Informacje dla dłużnika

Obowiązki dłużnika

  • I. Spełnienie świadczenia
  • II. Znoszenie egzekucji sądowej
  • III.Udzielanie komornikowi wyjaśnień
  • IV.Stawianie się na wezwanie komornika
  • V. Informowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania

I. Spełnienie świadczenia
Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika.

II. Znoszenie egzekucji sądowej
Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym obliguje komornika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 804 kpc komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

III-IV. Dłużnik ma obowiązek współdziałania z komornikiem i nie utrudniania mu podejmowania czynności egzekucyjnych, udzielania komornikowi wyjaśnień i stawiania się na wezwania komornika.

V. Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu
Dłużnik ma obowiązek poinformowania komornika w terminie 7 dni o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc pod rygorem pozostawiania pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Kontakt

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Przyjmowanie interesantów: wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
dział alimentacyjny tel.: (52) 315 14 97
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl