Licytacje komornicze

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse, OLX itp.

Licytacje komornicze – czym są?

Licytacje komornicze (przetargi komornicze) to publiczna sprzedaż nieruchomości lub ruchomości należących do dłużnika. Licytacji podlegają m.in. domy i mieszkania, hale produkcyjne, magazyny, obiekty biurowe oraz inne budynki, grunty. Często licytowane są również wartościowe ruchomości (maszyny rolnicze, linie produkcyjne, sprzęt IT, samochody, antyki, biżuteria itp.). Licytacje przeprowadza komornik. Może on zająć ruchomości lub nieruchomości, których dłużnik pozostaje właścicielem bądź współwłaścicielem.

Udział w licytacji komorniczej może wziąć każda osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi taką chęć i wpłaci w określonym terminie (najpóźniej 1 dzień lub 2 dni przed licytacją w zależności od jej rodzaju i trybu) ustalone z góry wadium (inaczej rękojmię, wysokość rękojmi wynosi 1/10 wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości lub ruchomości). W licytacji nie mogą wziąć udziału osoby wskazane w obowiązujących przepisach (m.in. komornicy prowadzący dane postępowanie, dłużnicy oraz osoby bliskie dłużnikowi i komornikowi – w tym małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje za licytowany przedmiot najwyższą kwotę i to ona dokonuje zakupu.

Licytacje komornicze – jak to wygląda krok po kroku?

Do licytacji dochodzi, gdy dłużnik samodzielnie nie spłaca długów (np. kredytów bankowych, pożyczek pozabankowych, rachunków, faktur za towary lub usługi) i wierzyciel po uzyskaniu tytułu wykonawczego składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik może zająć wtedy rachunek bankowy dłużnika, jego wynagrodzenie oraz nieruchomości lub ruchomości. Przetargi komornicze (aukcje komornicze) mają na celu sprzedaż tych dwóch ostatnich  w celu pozyskania gotówki potrzebnej na spłatę długu oraz pokrycie kosztów sądowych i kosztów samej egzekucji komorniczej.

Przebieg postępowania komorniczego prowadzący do licytacji obejmuje:

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego – wierzyciel składa wniosek do komornika. Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędny jest tytuł wykonawczy (najczęściej orzeczenie sądu lub akt notarialny). Zajmując majątek dłużnika, komornik zawiadamia go o tym pisemnie i wzywa go do zapłaty,
 • zajęcie majątku dłużnika – w pierwszej kolejności na poczet nie spłaconego długu komornicy zajmują dochody (wynagrodzenie i świadczenia emerytalno-rentowe) oraz oszczędności dłużnika (np. środki na bieżącym rachunku bankowym). Dopiero gdy są one niewystarczające, komornik zajmuje majątek, czyli przedmioty materialne (ruchomości i nieruchomości). Dłużnik nie ma prawa sprzedać ani oddać zajętych przedmiotów. Może jednak z nich korzystać aż do momentu licytacji (bez usuwania oznaczeń o zajęciu komorniczym – naklejek ze stemplem komornika),
 • wezwanie do zapłaty – przy zajęciu majątku dłużnika, komornik wzywa go do uregulowania długu. Dopiero, gdy osoba zadłużona nie dokona takiej spłaty, zajęty majątek trafia na licytację. Komornik na tym etapie ma prawo nałożyć na dłużnika grzywnę (w przypadku utrudniania prowadzenia postępowania – np. przy uniemożliwieniu dokonania zajęcia wymagającego wzywania policji czy nie poinformowaniu o zmianie miejsca zamieszkania bądź pracy),
 • wycena – zanim dany przedmiot trafia na licytację komorniczą, komornik dokonuje wyceny (na wniosek strony lub gdy wartość ruchomości przekracza 20 tys. zł robi to biegły sądowy),
 • obwieszenie o licytacji – gdy do tego momentu nie dojdzie do spłaty zadłużenia, do publicznej wiadomości podawana jest informacja o planowanym terminie licytacji. Termin i miejsce licytacji wyznaczane są przez sąd lub komornika. Co najmniej 2 tygodnie wcześniej musi zostać wydane obwieszenie o licytacji komorniczej. W tym czasie potencjalni kupujący mogą oglądać nieruchomość wystawioną na licytację oraz przeglądać operaty szacunkowe. Komornik Michał Popiel prowadzący licytacje komornicze w Bydgoszczy udostępnia operaty szacunkowe w siedzibie prowadzonej przez siebie kancelarii zlokalizowanej przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4 w Bydgoszczy (po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym).

Przetargi komornicze Bydgoszcz – obwieszczenia

Przetargi komornicze w Bydgoszczy prowadzone przez kancelarię komornika Michała Popiela przebiegają zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych. Kancelaria we właściwym terminie zamieszcza na swojej stronie internetowej obwieszenie o planowanej licytacji. Informacja ta trafia również na stronę internetową i tablicę ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, na tablicę ogłoszeń organu właściwej gminy oraz na stronę internetową Krajowej Rady Komorniczej. Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na popularnych portalach ogłoszeniowych (Allegro, OLX, Anonse itp.).

Obwieszczenia są na bieżąco aktualizowane na stronie kancelarii, aby zapewnić stały i łatwy dostęp do informacji potencjalnym nabywcom.

Każde obwieszczenie zawiera:

 • dokładny opis licytowanych nieruchomości lub ruchomości,
 • rodzaj i tryb licytacji,
 • miejsce licytacji,
 • termin licytacji (datę i godzinę),
 • sumę oszacowania,
 • cenę wywoławczą,
 • informację o obowiązku wpłaty rękojmi (1/10 sumy oszacowania) oraz konkretną kwotę rękojmi.

Aukcje komornicze Bydgoszcz – jak przebiegają?

Aukcje komornicze w Bydgoszczy prowadzone przez kancelarię komornika Michała Popiela przeprowadza komornik pod nadzorem sądu. Komornik podaje cenę wywołania (licytanci nie mogą zejść poniżej tej kwoty). Przy pierwszej licytacji minimalna cena wywołania wynosi co najmniej 3/4 wartości sumy oszacowania, a w drugim terminie 2/3,w trybie uproszczonym z nieruchomości oraz z ruchomości 1/2  sumy oszacowania. Licytanci podają swoje postąpienia przebijając poprzednika o co najmniej 1% ceny wywołania.

Licytację wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Komornik powtarza podaną wartość trzykrotnie. Dopiero gdy nikt jej nie przebije, wydawane jest tzw. przybicie. Postanowienie o przybiciu wydaje sąd, który nadzorował licytację (dla naszej kancelarii jest to Sąd Rejonowy w Bydgoszczy). Postanowienie musi się uprawomocnić.

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przybiciu, osoba wygrywająca licytację otrzymuje  wezwanie do zapłaty w terminie 14 dni (na indywidualny wniosek termin wpłaty może zostać wydłużony, ale nie może on łącznie przekraczać jednego miesiąca). Wylicytowaną kwotę pomniejsza się o wpłacone wcześniej wadium. Gdy osoba, która wygrała licytację nie dokona zapłaty w terminie, wadium przepada.

Po uregulowaniu zapłaty w terminie, sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności na nabywcę. Przy zakupie domów, mieszkań, działek i innych nieruchomości dokonywany jest wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej o zbyciu nieruchomości. Gdy postanowienie o przysądzeniu własności oraz plan podziału uprawomocnia się, z księgi wieczystej można wykreślić hipoteki obciążające nieruchomość.

Licytacje komornicze – czy wadium przepada?

Po zakończeniu licytacji osoby, który brały w niej udział, ale nie wylicytowały przedmiotu licytacji, mają zwracane wpłacone wadium w pełnej kwocie, ponieważ sam udział w przetargach komorniczych jest bezpłatny. Osobie, która wygrała licytację, wadium odliczane jest od kwoty do zapłaty . Wadium przepada wyłącznie w przypadku, gdy osoba wygrywająca licytację nie dokona zapłaty reszty ceny nabycia w terminie podanym przez sąd lub komornika.

Licytacje komornicze Bydgoszcz – oferta kancelarii

Kancelaria komornika Michała Popiela prowadzi licytacje komornicze ruchomości i nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i pod nadzorem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Obwieszczenia o terminach i miejscach przetargów zawsze pojawiają się na stronie internetowej kancelarii oraz sądu i Krajowej Rady Komorniczej. Wszyscy zainteresowani znajdą tutaj także szczegółowe informacje o przedmiotach podlegających licytacji, sumie oszacowania, cenie wywołania oraz wysokości wadium, które należy wpłacić.