przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel
Komornik sądowy
Kancelaria komornika mieści się przy ulicy Obrońców Bydgoszczy 8/4. Czynna wt 8.00-16.00 / pn-pt 7.30-15.30
Zapraszam do kontaktu

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym i podlega nadzorowi sądu i prezesa sądu. Zostaje powoływany i odwoływany do wykonywania swoich zadań przez ministra sprawiedliwości. Realizowane przez niego czynności są określone przez ustawę z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych oraz ustawę z dnia 17.11.1964r. kodeks postępowania cywilnego. Do jego głównych obowiązków należy realizacja tytułu wykonawczego, który zapadł w stosunku do dłużnika, a zatem zmuszenie go do wykonania nałożonego obowiązku metodami ściśle określonymi przez przepisy prawa. Komornik działa na wniosek wierzyciela lub polecenie sądu.

Do moich zadań jako komornika sądowego należą:

  • egzekucje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
  • licytacje
  • nadzór urzędowy nad licytacjami publicznymi
  • sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy
  • weryfikacja treści tytułów wykonawczych
  • zabezpieczanie spadku i roszczeń pieniężnych
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania lub wydaniem orzeczenia
  • doręczanie zawiadomień oraz innych dokumentów (za potwierdzeniem odbioru)

Co wchodzi w zakres obowiązków komornika sądowego?

Komornik sądowy jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Odgrywa on ważną rolę w społeczeństwie pomagając wierzycielom w dochodzeniu należnych im świadczeń od dłużników.

Komornik sądowy zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądów, które w dużej mierze dotyczą regulowania należności na rzecz wierzyciela, do których uiszczenia zobowiązany jest dłużnik. Wszczęcie egzekucji sądowej jest ostatnim etapem w całej procedurze dochodzenia należności od dłużnika. Zwykle wiąże się ona z wieloma trudnościami z którymi musi zmierzyć się komornik, dlatego powinien posiadać on odpowiednie kompetencje zawodowe, które umożliwiają mu skuteczną realizację egzekucji.

Spoczywa na nim wiele obowiązków, które może realizować jedynie w granicach określonych przepisami prawa. Egzekucja sądowa może dotyczyć świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Pierwsza obejmuje egzekucję świadczeń na rzecz wierzyciela, np. z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunków bankowych. Druga polega na zmuszeniu dłużnika do określonego zobowiązania się, np. do wydania ruchomości lub eksmisję dłużnika.

Licytacje komornicze

Dotyczą one ruchomości, nieruchomości, ale i np. udziałów w spółce z o. o., umożliwiają pozyskanie środków finansowych na spłatę długu na rzecz wierzyciela. Wszystkie są podawane do publicznej wiadomości, m. in. poprzez zamieszczanie obwieszczeń o licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej i w przypadku komornika sądowego z Bydgoszczy Michała Popiela na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Dzięki temu każdy może się o licytacji dowiedzieć i wziąć w niej udział po wpłacie rękojmi w wysokości dziesiątej części sumy oszacowania, która jest zwracana licytantowi, który nie uzyskał przybicia.

Licytacje przeprowadzane są ustnie, przy czym ustawodawca przewidział już licytacje elektroniczne poprzez Internet. Jeżeli dana rzecz nie zostanie sprzedana na I licytacji możliwe jest wnioskowanie o przeprowadzenie II licytacji. Wierzyciel może także przejąć daną rzecz na własność po bezskutecznej licytacji.

Kto może skorzystać z pomocy komornika?

Z usług komornika może skorzystać każda osoba lub podmiot, który wskutek braku porozumienia z dłużnikiem nie może odzyskać od niego przysługującego jemu świadczenia. Wówczas taka osoba może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. Jednak aby tego dokonać wierzyciel musi posiadać tytuł wykonawczy, tj. np. orzeczenie sądu bądź akt notarialny, zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel jest upoważniony do prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na terenie okręgu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.