przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel
Komornik sądowy
Kancelaria komornika mieści się przy ulicy Obrońców Bydgoszczy 8/4. Czynna wt 8.00-16.00 / pn-pt 7.30-15.30
Zapraszam do kontaktu

Komornik sądowy Bydgoszcz | Michał Popiel

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy prowadzona przez komornika sądowego Michała Popiela działa w oparciu o przepisy ustawy z 22.03.2018r. o komornikach sądowych oraz ustawy z 17.11.1964r. kodeks postępowania cywilnego. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest funkcjonariuszem publicznym podlegającym nadzorowi tego sądu oraz jego prezesa. Jego głównym zadaniem jest realizacja tytułów wykonawczych, które zapadły w sądzie w stosunku do dłużników. Komornik działa na polecenie sądu i wniosek złożony przez wierzyciela. Kancelaria zapewnia pełen zakres czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Obsługuje osoby fizyczne oraz prawne.

Komornik sądowy odpowiada za egzekucję należności od dłużnika na wniosek wierzyciela. Po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne. To właśnie wniosek wierzyciela i tytuł wykonawczy są podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Do moich zadań jako komornika sądowego należą:

 • egzekucja komornicza długów
 • przeprowadzanie licytacji komorniczych
 • nadzór urzędowy nad licytacjami publicznymi,
 • sporządzanie spisu inwentarza spadkodawców,
 • weryfikacja treści tytułów wykonawczych,
 • zabezpieczanie roszczeń pieniężnych i spadków,
 • sporządzanie protokołów stanu faktycznego,
 • doręczanie zawiadomień i dokumentów za potwierdzeniem odbioru

Komornik Bydgoszcz – jak działa komornik sądowy?

Komornik  działa przy sądzie rejonowym i w ścisłej współpracy z nim. W przypadku komornika sądowego Michała Popiela jest to Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Jego zadaniem jest wykonywanie czynności zabezpieczających i egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa. Komornik sądowy nie jest przedsiębiorcą prowadzącym własną kancelarię, jest funkcjonariuszem publicznym. Działa on w rewirze stanowiącym okręg sądu rejonowego przy którym działa. Jego zadaniem jest stosowanie zgodnych z prawem środków, które mają doprowadzić do wyegzekwowania długu z majątku dłużnika (zajmowane są środki pieniężne i niepieniężne) w celu zaspokojenia wierzyciela.

Skuteczny komornik jest gwarantem wykonania orzeczenia wydanego przez sąd lub innego tytułu wykonawczego. W praktyce oznacza to, że kancelaria komornicza w Bydgoszczy prowadzona przez komornika sądowego Michała Popiela nie sprawdza zasadności zobowiązań, bowiem komornik nie ma obowiązku badania zasadności i wymagalności obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Swoje zastrzeżenia, co do żądań wierzyciela, dłużnik powinien zgłaszać wcześniej, na etapie postępowania sądowego. Komornik sądowy jedynie weryfikuje pod kątem formalnym dostarczoną dokumentację (wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i tytuł wykonawczy). W przypadku, gdy dłużnik uzna postępowanie komornika za  niezgodne z prawem, może złożyć do sądu za pośrednictwem komornika skargę na czynności komornika.

Komornik sądowy, w tym przypadku komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel, zawsze  zawiadamia dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Zawiadomienie wysyłane jest pocztą (za potwierdzeniem odbioru). Przy czym komornik nie ma obowiązku wstrzymywania się z czynnościami w oczekiwaniu na reakcję dłużnika na to zawiadomienie i jest uprawniony do natychmiastowego wszczęcia egzekucji i zajmowania składników majątku dłużnika.

Zajęciu i późniejszej licytacji podlegają ruchomości (np. samochody, maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe, sprzęt komputerowy, biżuteria, antyki) oraz nieruchomości (domy, mieszkania, hale, magazyny, obiekty biurowe, działki itp.). Gdy dłużnik nie chce wpuścić komornika, ten ma prawo wezwać policję i w asyście funkcjonariuszy przystąpić do zajmowania majątku na poczet niespłaconego długu.

Ruchomości i nieruchomości zajęte przez komornika są wystawiane na licytację. Przetargi komornicze są jawne, dlatego komornik w ściśle określonym terminie zamieszcza obwieszenia o licytacji. Kancelaria komornicza w Bydgoszczy prowadzona przez komornika sądowego Michała Popiela zamieszcza informacje o licytacjach na stronie internetowej kancelarii oraz na stronach i na tablicy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz w lokalu organu właściwej gminy.

Czego nie może zająć komornik?

Komornik sądowy w pierwszej kolejności bardzo często zajmuje środki pieniężne – np. wynagrodzenie. Jednak obowiązuje kwota wolna od zajęcia, którą wyznacza minimalne wynagrodzenie krajowe w danym roku. Dotyczy to jednak wyłącznie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu umów cywilnych muszą wykazać, że jest ono ich jedynym i stałym źródłem dochodu.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z egzekucji komorniczej wyłączone są niektóre świadczenia. Są to m.in.:

 • alimenty,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenie 800 plus,
 • zasiłki pomocowe,
 • dodatki osłonowe,
 • dofinansowanie do opieki nad dzieckiem.

Kancelaria komornicza Bydgoszcz – kto może skorzystać z pomocy komornika?

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy prowadzona przez komornika Michała Popiela jest uprawniona do egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na terenie okręgu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Z jej pomocy może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna, która ma problem ze ściągnięciem z dłużnika należności (m.in. z faktur, wynagrodzeń, z tytułu rachunków, opłat za media, czynsz, umów cywilnoprawnych itp.). Wierzyciel musi najpierw jednak uzyskać tytuł wykonawczy. Dopiero z tytułem wykonawczym (orzeczeniem sądu lub aktem notarialnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności) wierzyciel może złożyć w kancelarii komorniczej wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.